Ütopya Nedir?

Ütopya Nedir
Ütopya Nedir

Ütopya nedir? Ütopya, hayatın mükemmel olduğu, acıdan, neşeden ve kederden arınmış ideal bir yaşam şeklidir. Genel anlamda ütopya, sorunlardan ve eksiklerden arınmış hayali bir yerdir. Toplumun ve vatandaşların mükemmel uyumu aracılığıyla ideal bir mükemmellik halidir.

Ütopya, daha iyi bir yaşam biçimi arayışı içindeki insanların özlemi olagelmiştir. İnsanlar hayatlarının korku, şiddet ve eşitsizlik olmadan daha iyi olabileceği bir yer veya devlet özlemi içinde olmuşlardır. Ütopya kavramını bu kadar çekici kılan hala devam eden işte bu arayıştır.

Ütopik toplumlar yoksulluğun, adaletsizliğin, suçun olmadığı, fırsat eşitliğinin ve insanlar arasında mutlak uyumun olduğu mükemmel bir dünya olarak tanımlanır. Bu ütopik toplumlarda herkes oldukça mutludur. Ütopik toplum için sermaye, para ve maddi mal varlığı öncelikli konumda değildir.

Bir Adam

Ütopyanın Nedir?

Ütopyalarda, insanları korumak ve onlara hizmet etmek için devlet ve yasalar vardır. Tüm vatandaşlar yasa karşısında eşittir ve insan haklarına saygı duyulur. Ütopik bir toplumda, çevre korunur ve insanın çevreye zararı en aza indirilmeye çalışılır. Vatandaşlar ister toplumun refahını artırmak ister insanlar arasındaki adalet ve eşitliği sağlamak için olsun, kendilerini işlerine ve amaçlarına adamıştır.

Ütopik bir toplumda eğitim evrenseldir ve eğitim sayesinde vatandaşlar kendi yaşamlarının sorumluluğunu ellerine almaları öğretilir. Bireyler ahlaki bir hayat yaşamaya, toplum için emek vermeye ve birbirlerine karşı nazik olmaya teşvik edilir. Böyle bir toplumda, cinsiyeti, etnik kökeni, dini, siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkes olduğu gibi kabul edilir ve saygı görür. Ütopik toplumlar, vatandaşlarının bireyselliğine değer verir; bireylerin yaratıcılığını ve işbirliğini geliştirebilecekleri bir atmosfer yaratır.

Ütopya bencil insanlar için uygun bir yer değildir, ancak dünyayı, yaşamı, toplumu iyileştirmek için çabalamayı seçenler için ütopya fikri asil bir arayıştır. Bu arayış içerisinde olanlar için ütopyalar gelecekte daha iyi bir hayatın anahtarıdır. Umutları bir gün bu hayallerin gerçeğe dönüşmesidir.

Kitap

 

Thomas More’un Kaleme Aldığı Ütopya

Ütopya Nedir? sorusunun cevabını yanıtladıktan sonra klasik eserlerden biri olan Ütopya’dan bahsetmeliyiz: İngiliz devlet adamı, hukukçu, filozof, yazar Thomas More‘un kaleme aldığı Ütopya, 1516’da yayınlanan devrim niteliğinde bir kurgu eseridir. Mükemmel bir sosyal, yasal ve politik sisteme sahip kurgusal bir adayı anlatan siyasi bir romandır. More’un bu klasik eseri, iyi bir yer olarak tanımladığı ve adının ‘yok yer’ anlamına gelen ‘ütopya’ fikrini ortaya koyduğu çalışmadır.

Ütopya’nın ilk odak noktası, ideal bir toplumun yapısı ve yasalarıdır. More bunu kurgusal bir Ütopya adası yaratarak ve yasalarının, geleneklerinin ve yaşayanlarının detaylı bir tasvirini yaparak gözler önüne serer. More’un Ütopyası, dengeli bir hükümete ve katı bir toplumsal yapıya sahip bir devlet örneğidir. Hükümet, bir tür piyango sistemiyle atanan elli temsilciden oluşan bir senatodan meydana gelir. Ütopya’da yaşayan tüm vatandaşları eşittir ve aynı miktarda araziye sahiptir.

Ütopya, adalet ve eşitlik ilkeleri üzerine kuruludur. Her vatandaşa sosyal statüleri ne olursa olsun eşit davranılır ve herkesin kendi payına düşeni yapması beklenir. Ütopya’da ayrıca devlet ve toplum çok daha ilerici fikirlere sahiptir. Tüm topraklar eşit olarak dağıtıldığından ve tüm vatandaşlar aynı haklara ve eğitime erişime sahip olduğundan, aristokrasi veya miras kaynaklı zenginlik yoktur. Ütopya’da ayrıca özel mülkiyete yer yoktur ve ölüm cezası yasaktır.


Sitedeki diğer ‘Kimdir Nedir?’ yazılarını okumak için tıklayınız: Kimdir Nedir?